Termeni și condiții de confidențialitate

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Bld. Aviatorilor, Nr. 9, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO33 UGBI 0000 1320 2425 7RON, deschis la Garanti Bank, e-mail contact@usr.ro, website www.usr.ro, reprezentat legal prin Dl. Ilie-Dan BARNA, în calitate de Președinte (denumit în continuare “USR”)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal USR: Teodora Stoian

Adresă e-mail: dpo@usr.ro

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARTITATE este un partid politic înscris la poziția 181 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Str. Finlanda, Nr. 15, București, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 40337570, cont bancar RO20 RNCB 0085 1619 7339 0001, deschis la Banca Comercială Română, e-mail contact@ro.plus, website: www.ro.plus, reprezentat legal prin Dl. Dacian-Julien CIOLOȘ, în calitate de Președinte (denumit în continuare “PLUS”)

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal PLUS: Andrei Lupu

Adresă e-mail: dpo@ro.plus

USR și PLUS au calitatea de operatori în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018. De asemenea, arătăm că cele două partide au constituit alianța electorală ”Alianța 2020 USR PLUS”, conform art. 7 și următoarele din Legea nr. 33/2007 și a protocolului electoral, astfel că această alianță electorală va avea calitatea de operator de date cu caracter personal, fiind constituită din cele două partide menționate anterior.

USR, PLUS, precum și ”Alianța 2020 USR PLUS” vor fi numite în continuare, împreună, “Operatorii”.

Introducere prelucrare date cu caracter personal

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „Regulamentul”), precum și art. 9 din Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”) și art. 6 alin. (4) și (5) din OUG nr. 6/2019 (denumit în continuare ”OUG”), Operatorii în calitate de partide politice se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce le revin în baza Regulamentului, a Legii și a OUG, precum și drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament.

În acest sens, Operatorii pun la dispoziția dumneavoastră prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul completării si semnării listei de susținători pentru alegerile locale din anul 2020.

I. LISTA DE SUSȚINĂTORI

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea și semnarea listei de susținători, persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatori. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislației interne, respectiv art. 9 din Lege.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea și semnarea listei este susținerea listei de candidați propusă de alianța electorală ”Alianța 2020 USR PLUS” la alegerile locale din anul 2020.

De asemenea, Operatorii colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în scopul utilizării lor în campaniile politice, precum și în orice alte activități politice prezente şi viitoare pe care le vor derula împreună sau separat, pe perioada de colectare și stocare, conform prezentei informări. Operatorii prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării campaniei de susținere a candidaților români din partea alianței electorale “Alianța 2020 USR PLUS” la alegerile locale din anul 2020.

Ca partide politice înregistrate în România, Operatorii au un rol fundamental în realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional sau de dreptul internațional public ori funcționarea sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetățenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democrației.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa și semna lista de susținători și care vor fi colectate și prelucrate de Operatori sunt următoarele: semnătură, nume, prenume, data nașterii, denumire act de identitate, număr act de identitate, serie act de identitate.

3. Entitate abilitată (Operatorii) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați oricăruia dintre operatorii enumerați în preambul, respectiv: Responsabil date USR – Teodora Stoian, e-mail dpo@usr.ro, Responsabil date PLUS – Andrei Lupu, e-mail dpo@ro.plus.

4. Drepturile persoanei vizate

Operatorii vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, Bld. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, București, Sector 1).

5. Perioada pentru care datele sunt stocate

Datele astfel colectate prin intermediul acestui tabel vor fi stocate de Operatori la sediul operatorului USR, pe toată perioada anterioară depunerii la Biroul Electoral Central și pentru o perioadă de 6 luni de la ziua de referință, conform art. 6 alin. (5) din OUG.

6. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți

Datele cu caracter personal astfel colectate vor fi transmise la Biroul Electoral Central, conform art. 16 alin. (4) și următoarele din Lege, spre verificare în vederea susținerii listei de candidați a alianței electorale ”Alianța 2020 USR PLUS” la alegerile locale din anul 2020.

7. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele sunt arhivate în format fizic la sediile operatorului USR pe toată perioada de strângere de semnături, anterior depunerii la Biroul Electoral Central. Operatorii vor adopta măsuri de securitate tehnică și organizatorică privind arhivarea listelor de susținători anterior depunerii la Biroul Electoral Central, în acest sens listele urmând a fi păstrate într-un dulap cu destinație specială, încuiat cu cheie. Accesul la acest dulap va fi limitat membrilor din echipele de campanie ale Operatorilor. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.

Membrii din echipele de campanie ale Operatorilor vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate.

În conformitate cu art. 6 alin. (5) din OUG, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, Operatorii vor prelua listele de susținători pe care le-au depus la Biroul Electoral Central și le vor păstra 6 luni de la ziua de referință. După expirarea termenului de păstrare de 6 luni, Operatorii vor asigura distrugerea listelor de susținători prin proceduri ireversibile.

II. LISTA DE SIMPATIZANȚI

1. Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulament, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea și semnarea listei de simpatizanți, persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operatori. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislației interne, respectiv art. 9 din Lege.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin completarea și semnarea listei de simpatizanți este pentru a fi informată cu privire la proiectele, evenimentele și orice acțiuni politice susținute și promovate de Operatori în prezent și în viitor.

Pentru a vă informa cu privire la proiectele și evenimentele următoare ale Operatorilor, vă dați acordul prin completarea datelor să vă contactăm telefonic, prin sms și prin transmitere de e-mail-uri.

Operatorii colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în scopul utilizării lor în campaniile politice, precum și în orice alte activități politice prezente şi viitoare pe care le vor derula împreună sau separat. Ca partide politice înregistrate în România, Operatorii au un rol fundamental în realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic, incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei.

Operatorii colectează datele personale pentru a le utiliza în scopuri politice și pentru a-și crea o imagine asupra electoratului din România.

2. Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa și semna lista de simpatizanți și care vor fi colectate și prelucrate de Operatori sunt următoarele: nume, prenume, e-mail și număr de telefon.

3. Cum folosim datele

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai justificat, cu consimţământului dumneavoastră, în baza interesului nostru legitim, precum şi dacă este aplicabil conform unui temei legal în următoarele modalități:

  • pentru a vă trimite mesaje în legătură cu campaniile și orice alte acţiuni politice ale noastre – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să informăm electoratul despre acțiunile Operatorilor;
  • pentru a vă contacta pe diverse subiecte, întrebări, chestionare – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să interacționăm cu electoratul;
  • pentru a observa și analiza intențiile de vot și opiniile politice – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să înțelegem electoratul și să identificăm susținătorii Operatorilor;
  • pentru a vă trimite și realiza sondaje pe care le vom analiza în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic;
  • pentru prelucrarea cererilor de înscriere și administrarea listelor de membri – în baza interesului nostru legitim de a avea o bază de date a membrilor, simpatizanților și susținătorilor;
  • pentru a vă trimite informații despre activitățile de strângere de fonduri organizate de oricare dintre Operatori – în desfășurarea activităților noastre care urmăresc realizarea obiectivelor prevăzute de dreptul constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionarea sistemului democratic și avem un interes legitim să asigurăm finanțarea Operatorilor;
  • pentru procesarea donațiilor și verificarea legalității acestora – avem un interes legitim să procesăm donațiile și o obligație legală să verificăm legalitatea acestora;
  • pentru realizarea cercetărilor de piață/sondaje – avem un interes legitim pentru a observa direcția politicii generale în România
  • pentru întocmirea listelor de susținători pentru candidații la alegerile europene, naționale sau locale.

4. Entitate abilitată (Operatorii) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați oricăruia dintre operatorii enumerați în preambul, respectiv: Responsabil date USR – Teodora Stoian, e-mail dpo@usr.ro, Responsabil date PLUS – Andrei Lupu, e-mail dpo@ro.plus.

5. Drepturile persoanei vizate

Operatorii vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, Bld. G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, București, Sector 1).

6. Perioada pentru care datele sunt stocate

Datele astfel colectate, prin intermediul acestui tabel, vor fi stocate de Operatori în format digital în baza lor de date pe perioadă nedeterminată, până la retragerea consimțământului. Tabelele pe suport de hârtie vor fi distruse prin mijloace ireversibile în termen de 6 luni de la colectare, după ce respectivele date au fost preluate în format digital în baza de date a Operatorilor.

7. Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți

Datele cu caracter personal astfel colectate nu vor fi transmise către terţi ci vor fi folosite doar de către Operatori.

8. Aspecte privind arhivarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Datele sunt arhivate în format fizic la sediile Operatorilor pe o perioadă de 6 luni de la colectare, până la introducerea acestora în bazele de date ale Operatorilor. Operatorii vor adopta măsuri de securitate tehnică și organizatorică privind arhivarea listelor de simpatizanți, în acest sens listele urmând a fi păstrate într-un dulap cu această destinație specială, încuiat cu cheie. Accesul la acest dulap va fi limitat membrilor din echipele de Operatorilor care introduc datele în baza de date. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.

Membrii din echipele Operatorilor care au acces la tabele pentru introducerea datelor în baza de date vor semna declarații de confidențialitate privind datele cu caracter personal colectate și prelucrate. Datele vor fi șterse la cererea expresă a persoanei vizate.


III. Datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt acele date ce pot fi asociate unei persoane. Conform Regulamentului sunt considerate date cu caracter personal, spre exemplu, date precum numele, adresa, adresa de e-mail şi numărul de telefon. De asemenea există categorii de informații tehnice, precum adresa de IP, de exemplu, care în cazuri specifice pot reprezenta date cu caracter personal.

Având în vedere aspectele menționate în paragraful anterior, vă informăm cu privire la faptul că din motive tehnice, se colectează automat la vizitarea acestui site de web date specifice, ca de ex. adresa IP, pe care furnizorul dumneavoastră de servicii internet o atribuie computerului dumneavoastră cu ocazia conectării la internet sau informații despre pagina de internet de pe care ați accesat oferta noastră sau browser-ul de internet pe care îl utilizați (informații tehnice). Aceste informații tehnice pot reprezenta în cazuri individuale izolate și date cu caracter personal. De regulă utilizăm informațiile tehnice în majoritatea cazurilor uzuale numai în măsura în care acestea sunt necesare din motive tehnice pentru operarea site-ului nostru de web și protecția acesteia împotriva atacurilor și abuzurilor precum și pseudonimizat sau anonimizat în scopuri statistice.

1. Cum vă utilizăm datele dumneavoastră. Scopul prelucrării
Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor, pentru a putea ține legătura cu Dvs. și a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele și acțiunile prezente și viitoare ale USR.

Datele colectate implicit pe site
Dacă vizitați acest site sunt memorate în mod standard, pe cuprinsul fișierelor tip protocol, așa-numitele Logfiles:

Adresa IP (adresa protocolului de internet) a calculatorului care accesează
Site-ul de web de pe care ne vizitați (Referrer)
Paginile noastre de web pe care ne vizitați de partea noastră
Data și durata vizitei
Tipul browser-ului și setările browser-ului (de ex.: limba)
Sistemul de operare
Datele Logfiles sunt stocate de către noi pentru o perioadă de 7 zile ca măsură tehnică preventivă de protecție a sistemelor de prelucrare a datelor împotriva accesărilor neautorizate. Datele sunt salvate în backup doar pentru restaurări în caz de probleme tehnice sau de securitate.

Noi menținem în permanență măsuri tehnice și organizatorice actualizate și testate continuu pentru garantarea securității datelor, în special pentru protecția datelor dumneavoastră din decursul transmisiei datelor precum și împotriva luării la cunoștință de către terți.

Utilizarea cookies: Pe site-ul nostru de web utilizăm așa-numite cookies. Cookies sunt fișiere de text care ne permit să configurăm vizita dumneavoastră pe site-ul nostru de web. Acestea includ de ex. presetări pentru redarea site-ului nostru de web. Aceste cookies sunt temporar memorate pe computerul dumneavoastră și transmise către servere. Puteți vizualiza și șterge cookies memorate pe computerul dumneavoastră și să controlați gestionarea cookies la nivel general prin intermediul setărilor browser-ului dumneavoastră de internet. Puteți obține informații mai detaliate în acest sens de la producător sau în cadrul funcției de ajutor a browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să aveți în vedere că funcționalitățile acestui site pot fi indisponibile sau cu disponibilitate limitată dacă nu permiteți cookies.

Google Analytics: Acest site de web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză de web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează cookies. Informațiile generate prin intermediul cookie-ului privind utilizarea dumneavoastră a prezentului site de web sunt transmise în general unui server al Google din SUA și memorate acolo. Adresa dumneavoastră de IP este însă prescurtată anterior de către Google pe teritoriul statelor-membre ale Uniunii Europene sau în alte țări semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa completă de IP este transmisă unui server al Google din SUA și prescurtată acolo. Datele astfel colectate sunt anonime pentru noi, acestea presupunând că nu putem vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combinăm cu alte informații aferente unui utilizator. La cererea operatorului acestui site de web Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea dumneavoastră a acestui site, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile site-ului de web și de a presta alte servicii suplimentare conexe utilizării site-ului de web și utilizării internetului față de operatorul site-ului. Adresa de IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este combinată cu alte date ale Google. Puteți împiedica memorarea cookies printr-o setare corespunzătoare a browser-ului folosit de dumneavoastră. Mai puteți împiedica de asemenea și colectarea datelor generate prin intermediul cookie-ului și referitoare la utilizarea site-ului de web (incl. adresa dumneavoastră de IP) de către Google precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea plugin-ului de browser disponibil din următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. și instalarea acestuia.

Conversion Tracking cu „pixelul de acțiune al vizitatorilor“ al Facebook: Noi utilizăm în cadrul prezenței noastre de pe internet „pixelul de acțiune al vizitatorilor“ al Facebook Inc., („Facebook“) pentru a putea măsura eficiența demersurilor de marketing online. Cu ajutorul acestuia putem monitoriza acțiunile utilizatorilor după ce aceștia au vizualizat un anunț publicitar de pe Facebook și/sau ați efectuat un click pe acesta și ați ajuns ulterior pe site-ul nostru. Astfel putem înregistra eficiența anunțurilor publicitare ale Facebook în scopuri statistice și de cercetare a pieței. Datele astfel colectate sunt anonime pentru noi, acestea presupunând că nu putem vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combinăm cu alte informații aferente unui utilizator. Aceste date sunt însă memorate și prelucrate de către Facebook. Facebook poate astfel retrasa comportamentul utilizatorilor care au efectuat un click pe un anunț publicitar din zona de membri a Facebook și au fost redirecționați spre site-ul nostru de web. Prin utilizarea cookies, deci a fișierelor de text ce sunt memorate pe computerul dumneavoastră, Facebook poate astfel să recunoască ulterior acest utilizator în zona de membri a Facebook și să optimizeze eficiența anunțurilor publicitare, de ex. să ofere anunțuri publicitare adresate grupurilor-țintă, conform Directivei privind Utilizarea datelor a Facebook. Aceasta se referă doar la acei utilizatori care au un cont deschis pe Facebook și sunt logați în zona de membri a Facebook. Utilizatorii care nu sunt membrii Facebook nu sunt afectați de această prelucrare a datelor. Puteți să vă exprimați dezacordul privind această prelucrare a datelor accesând următorul link: www.aboutads.info/choices/

Google AdWords: Acest site de web utilizează Google AdWords, un serviciu de analiză al Google Inc. („Google“). Cu această ocazie este setat de către Google Adwords un cookie pe calculatorul dumneavoastră în măsura în care ați ajuns pe site-ul nostru prin intermediul unui anunț Google de pe site-ul nostru de web. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt prevăzute pentru identificarea personală. Datele astfel colectate sunt anonime pentru noi, acestea presupunând că nu putem vizualiza nici datele cu caracter personal ai utilizatorilor individuali și nici să le combinăm cu alte informații aferente unui utilizator. Dacă vizitați anumite site-uri și cookie-ul nu a expirat încă, atât noi cât și Google putem recunoaște că cineva a efectuat un click pe anunț și au fost astfel redirecționați spre site-ul nostru. Cookie-urile nu pot fi astfel monitorizate prin intermediul site-urilor de web ale clienților AdWords. Informațiile obținute prin intermediul cookie-urilor de conversie sunt prevăzute pentru întocmirea unor statistici de conversie pentru acei clienți AdWord care s-au decis în favoarea conversion tracking. Nu primim nici un fel de informații prin intermediul cărora să se permită identificarea personală a Dvs. Dacă nu vreți să participați la procedura de tracking, puteți refuza și setarea unui cookie necesar în acest sens-spre exemplu prin opțiunea browser-ului care dezactivează la nivel general setarea de cookie-uri. Puteți dezactiva stabilirea de cookies pentru conversion-tracking și prin intermediul setării browser-ului dumneavoastră astfel încât să fie blocate cookie-urile de pe domeniul „googleadservices.com“.

2. Exprimarea acordului, drepturile persoanei vizate

Puteți refuza oricând o utilizare a datelor dumneavoastră în scopuri publicitare, de cercetare a pieței și sondare a opiniei sau să vă exprimați dezacordul privind utilizarea pe viitor a datelor dumneavoastră. Puteți să ne transmiteți refuzul sau dezacordul prin e-mail la adresa de mail: dpo@usr.ro. În măsura în care primiți prin e-mail materiale publicitare și de marketing (ex. newsletter) din partea noastră, puteți să vă exercitați dreptul de opoziție sau de ștergere urmând indicațiile din respectivul email. Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că implementarea refuzului/retragerii dumneavoastră din sistemele noastre s-ar putea să necesite un anume interval de timp și să mai primiți pe durata acestuia în continuare și alte mesaje din partea noastră. Termenul de soluționare al cererii Dvs. va fi de 30 de zile calendaristice. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. USR în calitate de operator vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal aveți astfel drept la informare privind scopurile prelucrării, categoriile datelor cu caracter personal prelucrate, destinatarul acestor date cu caracter personal, durata stocării, drepturile care vi se cuvin, proveniența datelor cu caracter personal precum și existența unei metode automatizate de luare a deciziilor. Această informare este gratuită.

Sunteți îndreptățit să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal eronate sau incomplete care vă privesc. Aveți drepturi să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care prelucrarea datelor a avut loc în mod ilicit și nu există obligații juridice de partea noastră care să contravină unei ștergeri.

Sunteți îndreptățit să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, după cum considerați necesar.

Sunteți îndreptățit să solicitați transmiterea datelor dumneavoastră, pe care ni le-ați pus la dispoziție într-un format bine structurat, uzual și lizibil în mod automatizat. Aveți dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce presupune ca datele cu caracter personal să fie transmise de noi direct către un alt operator, în măsura în care va fi posibil din punct de vedere tehnic.

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336, București, România dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor.

3. Modificarea prezentelor informații privind protecția datelor
Vrând să respectăm întocmai legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal precum și să nu aducem atingere drepturilor Dvs. recunoscute de lege, pot deveni necesare actualizări ale prezentelor informații privind protecția datelor. De aceea vă recomandăm să vă informați periodic despre modificările din cadrul prezentei secțiuni a site-ului.